 Các bài báo đã đăng trên tạp chí trong học kỳ I, năm học 2019-2020:

1/2/2020 2:18 PM

 

  1. Cô Đỗ Thị Thu Nga, Contrastive linguistics approach in teaching English-Vietnamese terminology translation, Journal of Business and Technology (Tạp chí Kinh doanh và Công nghệ, ISSN: 2615-9414), No. 05E/2019, pp. 30-33.
  2. Cô Nguyễn Thị Thùy Linh, Teaching Vocabulary with Word Association Techniques to EFL Learners, VietTESOL International Convention 2019, ngày công bố 11/10/2019.