Quyết định 286 ban hành biểu đồ kế hoạch năm học 2019-2020

7/3/2019 7:27 AM

Thông báo gửi đến Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên, trưởng các đơn vị liên quan và sinh viên. 

 

Chi tiết: Quyết định 286 ban hành biểu đồ kế hoạch năm học 2019-2020