LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

1/2/2020 2:15 PM

Các lĩnh vực nghiên cứu chính tại Khoa Ngoại ngữ gồm: Ngôn ngữ, phương pháp giảng dạy, biên phiên dịch, văn hóa, tiếng Anh chuyên ngành:

  • Nghiên cứu về các vấn đề ngôn ngữ, nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh
  • Phát triển chuyên môn cho giảng viên, chất lượng học và nghiên cứu của sinh viên.
  • Nghiên cứu phương pháp giảng dạy bộ môn biên phiên dịch tiếng Anh
  • Nghiên cứu về về văn hoá, văn học Anh-Mỹ có đối chiếu với tiếng Việt
  • Nghiên cứu đối chiếu chuyển dịch hệ thống thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành với hệ thống thuật ngữ tiếng Việt để tiến tới chuẩn hóa thuật ngữ tiếng Việt.
  • Đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả dạy và học, xuất bản các ấn phẩm, giáo trình, công trình nghiên cứu khoa học.