Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2019 - 2020

12/2/2019 3:31 AM

1. Mục đích

Phát động và triển khai hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học trong toàn trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn  nhân lực trình độ cao, góp phần phát hiện và bồi dưỡng nhân tài;

Phát huy tính năng động, sáng tạo, khả năng nghiên cứu khoa học độc lập của sinh viên, hình thành năng lực tự học; tự nghiên cứu cho sinh viên. Thông qua đó, tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tiếp cận và vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học và giải quyết một số vấn đề của khoa học và thực tiễn;

Hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên có thời gian thực hiện các công trình nghiên cứu; tổ chức đánh giá xét chọn một số công trình nghiên cứu khoa học sinh viên có chất lượng tốt gửi dự thi Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” các cấp năm 2020.

2. Nội dung và tiến độ thực hiện

a) Những quy định chung

- Đối tượng tham gia NCKH là tất cả sinh viên đang theo học hệ đại học chính quy tại trường tính đến thời điểm nộp đề tài NCKH.

- Mỗi đề tài NCKH có thể do một hay nhiều sinh viên thực hiện, nhưng tổng số sinh viên tham gia thực hiện một đề tài không quá 05 người, đồng thời phải xác định và ghi rõ tên sinh viên chịu trách nhiệm chính.

- Đề tài NCKH sinh viên phải đảm bảo yêu cầu chưa công bố hoặc gửi dự thi bất kỳ một giải thưởng cấp quốc gia nào tại thời điểm nộp hồ sơ.

- Đề tài NCKH sinh viên năm học (2019-2020) không được trùng lặp với những công trình nghiên cứu khoa học mà sinh viên các năm trước đã nghiên cứu.

- Đề tài NCKH sinh viên có thể viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Nếu đề tài viết bằng tiếng Anh phải có thêm 02 bản toàn văn dịch ra tiếng Việt nếu đề tài được chọn tham dự thi cấp Bộ.

- Sau khi tổ chức nghiệm thu đánh giá đề tài NCKH sinh viên cấp tiểu ban, mỗi đơn vị xét chọn 03 đề tài NCKH có điểm số cao nhất để báo cáo tại phiên toàn thể.

- Các đề tài NCKH sinh viên xuất sắc nhất được xét chọn tại phiên toàn thể sẽ được gửi dự thi Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” cấp Bộ.

b) Tiến độ thực hiện 

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

1

 

Từ 11/10/2019 đến 26/10/2019

Trường ra thông báo về việc tổ chức hoạt động NCKH của sinh viên năm học 2019-2020.

Các Khoa/ Viện/ Trung tâm tổ chức hướng dẫn sinh viên tìm hiểu về NCKH, giới thiệu người hướng dẫn NCKH và danh mục đề tài NCKH của đơn vị cho sinh viên.

Các đơn vị thông báo và tổ chức cho sinh viên phối hợp với các giảng viên thực hiện đăng ký đề tài, xây dựng thuyết minh đề tài, lập dự toán kinh phí chi tiết thực hiện đề tài (theo mẫu Mẫu 1.PĐX; Mẫu 2.BĐK; Mẫu 3.TMĐT; Mẫu 4.DTKP xem TẠI ĐÂY.

 

2

Từ 26/10/2019

đến 08/11/2019

Các đơn vị tổ chức họp Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài làm biên bản xét duyệt đề tài (theo Mẫu 5.BBXDĐT).

 

3

Từ 08/11/2019 đến 15/11/2019

Các sinh viên phối hợp với giảng viên chỉnh sửa các đề cương đề tài theo góp ý của Hội đồng.

 

4

Từ 15/11/2019 đến 22/11/2019

Các đơn vị nộp danh mục các đề tài NCKH của sinh viên đã được duyệt (theo Mẫu 7.DSĐN) và các biểu mẫu Mẫu 1.PĐX; Mẫu 2.BĐK; Mẫu 3.TMĐT; Mẫu 4.DTKP; Mẫu 5.BBXDĐT) cho phòng KHCN&HTQT.

 

5

Từ 22/11/2019 đến 29/11/2019

Phòng KHCN&HTQT tập hợp danh mục đề tài NCKH của sinh viên toàn trường trình Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường xét duyệt.
Trên cơ sở xét duyệt của Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường, Hiệu trưởng ra quyết định giao đề tài cho người hướng dẫn và sinh viên thực hiện.
Các đơn vị triển khai cho sinh viên thực hiện đề tài NCKH theo quyết định đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

 

6

 

 

Từ 15/04/2020 đến 30/04/2020

Phát động “Tuần lễ sinh viên nghiên cứu khoa học”.
Các đơn vị tổ chức đánh giá đề tài NCKH sinh viên cấp tiểu ban, xét chọn 03 đề tài NCKH sinh viên có điểm số cao nhất để báo cáo tại phiên toàn thể và gửi kết quả về phòng KHCN&HTQT.
Phòng KHCN&HTQT tập hợp danh mục các đề tài NCKH sinh viên được trình bày tại phiên toàn thể.
Tổ chức nghiệm thu, đánh giá đề tài NCKH sinh viên phiên toàn thể.
Xét thưởng, công bố kết quả và trao giải cho các đề tài đạt giải thưởng NCKH sinh viên.
Thông báo các đề tài NCKH sinh viên được xét chọn dự thi Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

7

Từ 02/05/2020 đến 25/05/2020

Sinh viên hoàn thiện chỉnh sửa đề tài NCKH sinh viên, hoàn tất hồ sơ gửi dự thi.

 

8

Từ ngày 01/06/2020

Sinh viên gửi đề tài NCKH dự thi cấp Bộ.

 

 
Trong quá trình triển khai, nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh với Ban Giám hiệu qua phòng KHCN&HTQT để kịp thời giải quyết.